ข้อมูลประชากร


         ประชากรอำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จากทะเบียนราษฎร์  มีทั้งหมด  ๑๓,๗๙๖ หลังคาเรือน  และมีประชากรกลางปี   ๒๕๕๖  มีประชากรทั้งหมด ๖๐,๕๖๗ คน  แบ่งเป็นเพศชาย  ๒๙,๗๔๔  คน  เพศหญิง  ๓๐,๘๒๓  คน  และจากการสำรวจมี  ๑๓,๑๖๗  หลังคาเรือน  มีประชากรทั้งหมด ๖๐,๙๔๙ คน  แบ่งเป็นเพศชาย  ๓๐,๓๒๗  คน  เพศหญิง  ๓๐,๕๗๓  คน  ตามรายละเอียดตามตางรางที่   

ตารางที่ ๑  แสดงจำนวนหลังคาเรือนและจำนวนประชากร  ตามทะเบียนราษฎร์และการสำรวจแยกตาม
               สถานบริการสาธารณสุข  อำเภอเวียงสระ

ลำดับ
สถานบริการ
ทะเบียนราษฎร์
สำรวจ
หลังคาเรือน
ชาย
หญิง
รวม
หลังคาเรือน
ชาย
หญิง
รวม
รพ.สต.พรุกระแชง
๑,๑๑๗
๒,๑๔๖
๒,๑๘๐
๔,๓๒๖
๑,๑๑๗
๒,๑๔๖
๒,๑๘๐
๔,๓๒๖
รพ.สต.เวียงสระ
๑,๓๒๙
๓,๔๔๔
๓,๔๐๐
๖,๘๔๓
๑,๓๒๙
๓,๔๔๔
๓,๔๐๐
๖,๘๔๓
รพ.สต.คลองฉนวน
๘๓๙
๒,๖๕๕
๒,๖๑๓
๕,๓๖๘
๘๓๙
๒,๖๕๕
๒,๖๑๓
๕,๓๖๘
รพ.สต.บ้านเหนือคลอง
๑,๒๗๖
๒,๖๕๕
๒,๖๑๓
๕,๒๑๘
๑,๒๗๖
๒,๖๕๕
๒,๖๑๓
๕,๒๑๘
รพ.สต.บ้านควนร่อน
๙๖๘
๒,๑๕๓
๒,๓๖๒
๔,๕๑๕
๙๖๘
๒,๑๕๓
๒,๓๖๒
๔,๕๑๕
รพ.สต.ทุ่งหลวง
๑,๕๕๘
๒,๙๐๕
๓,๐๓๘
๕,๙๔๓
๑,๕๕๘
๒,๙๐๕
๓,๐๓๘
๕,๙๔๓
รพ.สต.บ้านห้วยกรวด
๑,๑๔๒
๒,๘๑๔
๒,๖๓๒
๕,๔๔๖
๑,๑๔๒
๒,๘๑๔
๒,๖๓๒
๕,๔๔๖
รพ.สต.เขานิพันธ์
๑,๔๓๘
๓,๖๐๖
๓,๕๕๗
๗,๑๖๓
๑,๔๓๘
๓,๖๐๖
๓,๕๕๗
๗,๑๖๓
รพร.เวียงสระ
,๔๕๐
,๓๖๖
,๔๒๘
๑๕,๗๙๔
,๕๐๐
๗,๙๔๙
๘,๑๗๘
๑๖,๑๒๗
รวม
๑๓,๑๑๗
๒๙,๗๔๔
๓๐,๘๒๓
๖๐,๕๖๗
๑๓,๑๖๗
๓๐,๓๒๗
๓๐,๕๗๓
๖๐,๙๔๙

ที่มา     จากทะเบียนราษฎร์  ข้อมูล    วันที่      กรกฎาคม   ๒๕๕๖
          จากการสำรวจ         ข้อมูล    วันที่  ๓๐   กันยายน  ๒๕๕๖

  
ตารางที่ ๒ แสดงข้อมูลประชากรแยกตามกลุ่มอายุ   ณ วันที่   กรกฎาคม ๒๕๕๖
ช่วงอายุ
ประชากร
ชาย
หญิง
รวม
๐-๔
๒,๒๒๓
๑,๙๘๖
๔,๒๐๙
-
๒,๓๗๗
๒,๐๓๗
๔,๔๑๔
๑๐-๑๔
๒,๓๖๗
๒,๐๘๐
๔,๔๔๗
๑๕-๑๙
๒,๒๔๒
๒,๓๔๖
๔,๖๘๘
๒๐-๒๔
๒,๓๐๓
๒,๔๗๒
๔,๗๗๕
๒๕-๒๙
๒,๔๓๓
๒,๕๓๔
๔,๙๖๗
๓๐-๓๔
๒,๕๙๓
๒,๖๑๐
๕,๒๐๓
๓๕-๓๙
๒,๕๔๓
๒,๓๐๗
๔,๘๕๐
๔๐-๔๔
๒,๔๒๙
๒,๓๔๐
๔,๗๖๙
๔๕-๔๙
๑,๙๐๕
๑,๘๕๖
๓,๗๖๑
๕๐-๕๔
๑,๗๔๕
๑,๘๐๒
๓,๕๔๗
๕๕-๕๙
๑,๒๘๓
๑,๓๔๐
๒,๖๒๓
๖๐-๖๔
๑,๐๑๙
๑,๑๑๕
๒,๑๓๔
๖๕-๖๙
๖๔๒
๗๐๗
๑,๓๔๙
๗๐-๗๔
๕๕๙
๖๕๐
๑,๒๐๙
๗๕-๘๐
๔๕๐
๕๘๘
๑,๐๓๘
๘๐ ปีขึ้นไป
๕๓๑
๗๐๙
๑,๒๔๐
รวม
๒๙,๗๔๔
๓๐,๘๒๓
๖๐,๕๖๗


กราฟที่ ๑ แสดงปิรามิดประชากรของข้อมูลประชากรยกตามกลุ่มอายุ  ณ วันที่    กรกฎาคม ๒๕๕๖