ข้อมูลสถิติชีพ


.สถิติชีพ
          สถิติชีพที่สำคัญ คือ อัตราเกิด อัตราตาย อัตราตายปริกำเนิด ทารกตาย มารดาตาย อัตราเพิ่มของประชากร โดยนำจำนวนประชากรกลางปีที่นำมาใช้คิดอัตรา (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์) ดังนี้
          ปี ๒๕๕๔ จำนวนประชากร                   ๕๘,๓๘๐    คน
          ปี ๒๕๕๕ จำนวนประชากร                   ๕๙,๒๑๕    คน
          ปี ๒๕๕๖ จำนวนประชากร                   ๖๐,๓๘๙    คน
          ปี ๒๕๕๗ จำนวนประชากร                  ๖๐,๕๖๗    คน
  
ตารางที่ 1 แสดงสถิติชีพที่สำคัญ ปี ๒๕๕๔ เมษายน ๒๕๕๗

ที่
รายการ
ปี
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
อัตราการเกิด(Birth Rate)(ต่อพันประชากร)
.๓๕
๑๐.๙๙
๙.๐๙
๖.๕๕
อัตราตาย(late -Neonatal Rate)(ต่อพันประชากร)
.๖๘
.๔๕
.๔๘
.๐๒
อัตราตายปริกำเนิด(Early – Neonatal Rate) (ต่อพันประชากร)
.๐๐
.๐๐
.๐๐
.๐๒
ทารกตาย(Stillbirth Rate)(ต่อพันประชากร)
.๐๐
.๐๐
.๐๐
.๐๓
มารดาตาย(Maternal Mortality Rate)
(ต่อพันประชากร)
.๐๐
.๐๐
.๐๐
๐.๐๐
อัตราเพิ่มของประชากร(ต่อร้อยประชากร)
.๗๓
.๙๗
๐.๔๙
.๖๕

ที่มา รายงานใบแจ้งเกิด ใบรายงานการตาย และรายงานห้องคลอด๒. สาเหตุการตาย
          ข้อมูลการตาย  จากรายงานการตาย โดยรวบรวมจากงานเวชระเบียนและสถิติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ปี ๒๕๕๕ เมษายน ๒๕๕๗ 
ตารางที่  2  แสดงจำนวนและอัตรา (ต่อแสนประชากร) สาเหตุการตาย  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
                ปี ๒๕๕๕  เมษายน  ๒๕๕๗

ที่
สาเหตุการตาย
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
โรคหัวใจ
๑๒
๒๐.๒๗
๑๙
๓๑.๑๗
๘.๒๕
โรคมะเร็ง
๑๒
๑๙.๖๙
๘.๒๕
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
๕.๐๖
๘.๒๕
โรคระบบหายใจ
๑๑
๑๘.๕๗
๖.๕๔
๔.๙๕
โรคปอดบวม
๔.๙๒
๓.๓๐
โรคระบบหลอดเลือด
๓.๒๘
๓.๓๐
อุบัติเหตุจราจร
๑๕
๒๕.๓๓
๙.๘๔
๓.๓๐
ถูกทำร้ายร่างกาย
๑๐.๐๙
๓.๒๘
๑.๖๕
โรคเอดส์
๑.๖๘
๘.๒๐
๑.๖๕
๑๐
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
๕.๐๕
๑.๖๕
๑๑
อุบัติเหตุทางน้ำ
๓.๓๑
๓.๓๑
๑.๖๕

ที่มา ใบรับแจ้งการตาย

  ๓. สาเหตุการป่วยและอัตราป่วย
จากรายงาน ๕๐๔ ปี ๒๕๕๔  ๒๕๕๗  (ตุลาคม-เมษายน  ๒๕๕๗) ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ดังแสดงในตารางที่ ๑๐

ตารางที่ 3 แสดงรายงานโรคไม่ติดต่อ จำนวนและอัตรา (ต่อแสนประชากร) ของโรงพยาบาลสมเด็จ       
                พระยุพราชเวียงสระ ปี ๒๕๕๔  ๒๕๕๗ (ตุลาคม-เมษายน  ๒๕๕๗)
ที่
สาเหตุการป่วย
(กลุ่มโรค)
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
โรคติดเชื้อและปรสิต
,๔๘๘
๙๒๓.๐๖
๑๑,๕๓๔
๑๙,๔๗๘.๑
,๙๔๙
,๘๕๑.๑๓
๓๓,๖๙
๕๕๖๒.๔๓
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)
๔๑๑
๖๙๑.๔๐
๗๗๓
,๓๐๕.๔๑
๖๐๘
,๐๐๖.๘๑
๔๙๖
๘๑๘.๙๒
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
,๑๖๔
,๙๕๘.๑๑
,๐๔๘
,๔๕๘.๕๘
,๒๑๔
,๐๑๐.๓๐
๖๔๕
๑๐๖๔.๙๓
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ
๑๔,๔๕๑
๒๔,๓๐๙.
๒๐,๗๔๖
๓๕,๐๓๕.๐
๑๗,๐๑๙
๒๘,๑๘๒.
๑๔,๕๗๖
๒๔๐๕๑.๑
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม
,๐๗๙
,๑๗๙.๕๘
,๑๔๘
,๖๓๙.๗๔
,๖๒๐
,๓๓๘.๕๔
,๒๙๒
๒๑๓๓.๑๗
โรคระบบประสาท
,๒๑๙
,๐๕๐.๖๔
,๐๓๔
,๔๓๔.๙๔
,๓๑๖
,๑๗๙.๒๐
,๑๓๒
๑๘๖๙.๐๐
โรคตารวมส่วนประกอบของตา
,๒๔๘
,๐๙๙.๔๒
,๒๔๗
,๗๙๔.๖๕
,๖๘๓
,๗๘๖.๙๓
,๔๓๖
๒๓๗๐.๙๒
โรคหูและปุ่มกกหู
๔๒๑
๗๐๘.๒๒
๖๘๓
๑๑๕๓.๔๒
๔๒๕
๗๐๓.๗๗
๕๔๕
๘๙๙.๘๒
โรคระบบไหลเวียนเลือด
๑๒,๑๑๖
๒๐,๓๘๑.
๑๙,๑๙๙
๓๒,๔๒๒.
๑๔,๒๘๖
๒๓,๖๕๖.
๑๓,๕๙๓
๒๒๔๔๒.๙
๑๐
โรคระบบหายใจ
๑๒,๐๖๐
๒๐,๒๘๗.
๒๑,๘๒๒
๓๖,๘๕๒.
๑๓,๒๑๐
๒๑,๘๗๔.
๑๒,๓๑๑
๒๐๓๒๖.๒
๑๑
โรคระบบย่อยอาหารโรคในช่องปาก
,๘๒๙
๑๖,๕๓๔.
๑๖,๖๕๖
๒๘,๑๒๘.
๑๐,๒๒๔
๑๖,๙๓๐.
,๕๙๐
๑๕๘๓๓
๑๒
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
,๙๓๔
,๙๓๕.๖๕
,๖๕๐
,๘๕๒.๗๔
,๐๑๗
,๙๙๕.๙๔
,๑๙๔
๓๖๒๒.๔๓
๑๓
โรคระบบกล้ามเนื้อ
,๖๙๖
๑๔,๖๒๘.
๑๔,๔๒๓
๒๔,๓๕๗.๐๐
,๗๔๓
๑๔,๔๗๗.
,๕๗๐
๑๒๔๙๘.๕
๑๔
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
,๑๖๑
,๓๑๗.๕๒
,๘๖๕
,๙๐๔.๕๘
,๘๙๑
,๔๔๓.๒๓
,๗๘๙
๖๒๕๕.๘๘

ตารางที่ 4 (ต่อ) แสดงรายงานโรคไม่ติดต่อ จำนวนและอัตรา (ต่อแสนประชากร) ของโรงพยาบาลสมเด็จ       
                พระยุพราชเวียงสระ ปี ๒๕๕๔  ๒๕๕๗ (ตุลาคม-เมษายน  ๒๕๕๗)

ที่
กลุ่มโรค
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑๕
ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์
๘๙๐
,๔๙๗.๑๘
,๕๐๒
,๕๓๖.๕๒
,๐๗๕
,๗๘๐.๑๓
๘๒๕
๑๓๖๒.๑
๑๖
ภาวะผิดปกติของทารกในระยะปริกำเนิด
๗๕
๑๒๖.๑๗
๑๕๙
๒๖๘.๕๑
๑๑๔
๑๘๘.๗๘
๖๔
๑๐๕.๖๗
๑๗
รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด
๔๗
๗๙.๐๖
๑๐๕
๑๗๗.๓๒
๖๖
๑๐๙.๒๙
๓๓
๕๔.๔๙
๑๘
อาการแสดงที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ
,๕๕๗
,๔๓๙.๘๒
๑๘,๒๖๒
๓๐,๘๔๐.
,๖๙๕
๑๔,๓๙๘.
,๑๑๗
๑๑๗๕๐.๖
๑๙
การเป็นพิษและผลที่ตามมา
๒๔
๔๐.๓๗
๕๙
๙๙.๖๔
๓๙
๖๔.๕๘
๓๑
๕๑.๑๘
๒๐
อุบัติเหตุจากการขนส่ง
,๐๑๔
,๗๐๕.๗๘
,๗๔๙
๒๙๕๓.๖๔
,๑๗๙
,๙๕๒.๓๔
๘๘๑
๑๔๕๔.๕๘
๒๑
สาเหตุภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วย/ตาย
,๕๘๑
,๓๔๑.๘๓
,๒๓๗
,๑๕๕.๒๘
,๐๒๖
,๐๑๐.๘๕
,๕๐๘
๔๑๔๐.๘๖

ที่มา รายงาน ๕๐๔


4. สาเหตุการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ
          สาเหตุการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ จากรายงานสาเหตุการบาดเจ็บ ๑๙ สาเหตุ พบว่าสาเหตุการบาดเจ็บ ปี ๒๕๕๔  ๒๕๕๗ อันดับ ๑ เกิดจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง ดังแสดงในตารางที่ ๑๑
ตารางที่ 5 แสดงสาเหตุการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ ปี ๒๕๕๔  ๒๕๕๗ (ตุลาคม-เมษายน  ๒๕๕๗)

สาเหตุการบาดเจ็บ
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑. อุบัติเหตุการขนส่งทางบก ทั้งหมด (คน)
๒. อุบัติเหตุอื่นๆ ทั้งหมด (คน)
    ๒.๑ อุบัติเหตุพลัด ตก หรือหกล้ม
    ๒.๒ อุบัติเหตุสัมผัสกับแรงเชิงกลและวัตถุสิ่งของ
    ๒.๓ อุบัติเหตุสัมผัสกับแรงเชิงกลของสัตว์/คน
    ๒.๔ อุบัติเหตุการตกน้ำและจมน้ำ
    ๒.๕ อุบัติเหตุที่คุกคามทางหายใจ
    ๒.๖ อุบัติเหตุสัมผัสกระแสไฟฟ้า รังสีและอุณหภูมิ
    ๒.๗ อุบัติเหตุสัมผัสควันไฟและเปลวไฟ
    ๒.๘ อุบัติเหตุสัมผัสความร้อนและของร้อน
    ๒.๙ อุบัติเหตุสัมผัสพิษจากสัตว์หรือพืช
    ๒.๑๐ อุบัติเหตุพลังงานจากธรรมชาติ
    ๒.๑๑ อุบัติเหตุสัมผัสพิษและสารอื่นๆ
    ๒.๑๒ อุบัติเหตุจากการออกแรงเกิน
    ๒.๑๓ อุบัติเหตุสัมผัสกับสิ่งไม่ทราบแน่ชัด
๓. ทำร้ายตัวเองด้วยวิธีต่างๆ ทั้งหมด (คน)
๔. ถูกทำร้ายด้วยวิธีต่างๆ ทั้งหมด (คน)
๕. บาดเจ็บโดยไม่ทราบเจตนา ทั้งหมด (คน)
๖. ดำเนินการทางกฎหมายหรือสงคราม ทั้งหมด (คน)
๗. ไม่ทราบสาเหตุและเจตนา ทั้งหมด (คน)
๙๔๒
,๓๕๙
๔๙๑
๗๑๖
๗๒๗
๒๕
๑๓๓
๑๑
๑๘
๑๖๐
๑๓๐
,๕๖๕
,๖๓๖
๖๕๙
๙๘๕
,๑๓๘
๑๗
๓๖
๒๓๓
๒๙
๗๓
๒๕
๒๓๙
๓๙๕
,๑๑๐
,๗๑๔
๔๖๘
๖๒๑
๗๙๒
๓๐
๑๓๖
๑๙
๑๒
๑๐
๑๒๖
๕๗๐
๑๖๕๑
4237
704
1561
1306
10
4
7
8
43
336
0
46
44
20
21
226
39
0
4

ที่มา รายงานสาเหตุการบาดเจ็บ ๑๙ สาเหตุ

สรุปรายงานผู้ป่วยนอกจำแนกตามกลุ่มสาเหตุ  ๒๑ กลุ่มโรคโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
ตารางที่ 6  แสดงสถิติการให้บริการผู้ป่วยนอก
รายการ
ปี ๒๕๕๓
ปี ๒๕๕๔
ปี๒๕๕๕
ปี๒๕๕๖
ปี๒๕๕๗
.การบริการผู้ป่วยนอก(คน)
๓๔,๒๙๖
๓๑,๗๖๑
๓๒,๑๔๕
๓๔,๐๗๑
๒๔,๓๒๑
การบริการผู้ป่วยนอก(ครั้ง)
๑๓๑,๗๗o
๑๒๓,๓๘๑
๑๒๖,๗๓๓
๑๔๐,๑๕๙
๗๙,๓๑๖
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ  (คน)
,๕๑๔
๕๘๗o
,๖๙๓
,๘๐๕
,๑๘๗
ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร (คน)
,๕๓๕
๑๘๒๓
,๖๓๘
,๑๘๗
๘๘๑
            

5. ข้อมูลการเข้าถึงหลักประกัน
ปี ๒๕๕๔ จำนวนประชากร                   ๕๘,๓๘๐    คน
ปี ๒๕๕๕ จำนวนประชากร                   ๕๙,๒๑๕    คน
ปี ๒๕๕๖ จำนวนประชากร                   ๖๐,๓๘๙     คน
ปี ๒๕๕๗ จำนวนประชากร                   ๖๐,๕๖๗     คน

ตารางที่  7  ข้อมูลการเข้าถึงหลักประกันปี ๒๕๕๔ เมษายน ๒๕๕๗

ปี
การเข้าถึงหลักประกัน
สิทธิ UC
WEL
เบิกได้/ประกันสังคม
สิทธิว่าง
๒๕๕๔
๕๒,๓๑๖
๒๙,๗๒๙
๒๒,๕๘๗
,๒๑๘
๗๕๐
๒๕๕๕
๕๒,๗๒๔
๓๐,๐๑๐
๒๒,๗๑๔
,๔๗๙
๕๑๐
๒๕๕๖
๕๒,๘๘๗
๒๗,๘๒๕
๒๕,๐๖๒
,๖๕๕
๔๑๐
๒๕๕๗


ที่มา หลักประกันสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

          ในการจัดการค่าว่างที่ผ่านมา  ได้มีการสำรวจประชากรที่เป็นสิทธิว่างของแต่ละ รพ.สต. เพื่อให้มีการติดตาม 
สำรวจ ประชากร ว่ามีอยู่ในพื้นรับผิดชอบจริงหรือไม่ ในการดำเนินการครั้งนี้ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง