รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557


รายงานการประชุมเครือข่ายสุขภาพอำเภอเวียงสระ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
วันที่ ๔ เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๓๐ .
ณ ห้องประชุมราชาวดี รพร.เวียงสระ
- - - -- - - - - - - - - - - -

เปิดประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ นายแพทย์ปรีชา  สุมาลัย  เป็นประธาน

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี ๒๕๕๗
- ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการนิเทศติดตามงานคลินิก NCD คุณภาพ ในวันที่ ๑๗ เม.ย.- ๗ พ.ค. ๒๕๕๗  ซึ่งจะมานิเทศติดตามอำเภอเวียงสระ ในวันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ โดยเน้นการดำเนินงานใน คลินิก NCD คุณภาพ หรือ เรียกว่า โรควิถีชีวิต ๕ โรค ได้แก่ DM, HT,CVA,IND,CA  โดย รพสต.ทุกแห่ง ต้องส่งเป้าหมาย/ข้อมูลจริง ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ โดยวางข้อมูลใน FTP ของอำเภอเวียงสระ/รับประเมินนิเทศ NCD
๑.๒ ขอความร่วมมือตรวจสอบเฝ้าระวังการใช้สารฟอร์มาลินในอาหารสด
- ตามที่ สสจ.สุราษฎร์ธานีได้ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังการใช้สารฟอร์มาลินในอาหารสดในตลาดอำเภอเวียงสระได้ตกลงดำเนินการตรวจ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ในตลาดสดเทศบาลตำบลเวียงสระ และจะแจ้งผลการดำเนินงานไปยัง สสจ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
๑.๓ เฝ้าระวังการระบาดของไข้หวัดใหญ่ H1N1 ซึ่งมีผู้ป่วยสงสัย ๗๔ ราย และ มีผลยืนยัน ๒๔ รายแล้ว ให้ทาง รพร.เวียงสระ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่ตั้งไว้ หากพบผู้ป่วยสงสัยดังกล่าว
๑.๔ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ทรงเสด็จเยี่ยมอำเภอวิภาวดีในวันที่ ๒๓ เมษายน ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
-          มติที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องติดตามการประชุม
๓.๑ การจัดระบบ IC เครือข่าย
- ต้องมีการพัฒนา PCA ต่อเนื่อง
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน ๕ ระบบ เช่น IT, ห้องเลป, ห้องยา, การกำจัดขยะ เป็นต้น

วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
          ๔.๑ ศูนย์ข้อมูล (Data center)
          - ต้องการพัฒนา Server  ของศูนย์ข้อมูล (Data center) โดยใช้เงินของ CUP ที่ทางศูนย์คอมฯ เคยเขียนขอไว้ ให้กลายเป็นห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล (Data center)


วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ การพัฒนาแผนระบบสุขภาพอำเภอ (DHS)
- เป้าหมาย ของ DHS ผลลัพธ์ต้องเพิ่มจากเดิม ซึ่งมี ๒ ประเด็นในการพิจารณา
          ๑. ลักษณะงาน
          ๒.ระบบบริหารจัดการ เช่น ผังกำกับงาน เป็นต้น
๕.๒ รายงาน ๔๓ แฟ้ม
- คนรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. นายมรกต ตาซื่อ       ๒.นางสุพัตรา  คงศักดิ์
๓.นายอโนทัย กิมเสาร์    ๔. นายสุรชัย พวงงาม
๕.๓ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCA)
- เขตบริการสาธารณสุข มาประเมิน PCA ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม สิงหาคม ๒๕๕๗ สำหรับอำเภอเวียงสระ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องราชาวดี เวลา ๐๙.๐๐
๕.๔ อบรม อสม.เชียวชาญ
- ให้ทุกสถานบริการดำเนินการอบรม อสม.เชี่ยวชาญให้เสร็จสิ้นในเดือนเมษายน
๕.๕ การนิเทศติดตามงานผู้สูงอายุ
- ให้สถานบริการร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ประเมินตนเอง โดยใช้แบบประเมินงานของผู้สูงอายุ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดตามแบบประเมินและรายงานผล ให้ส่งข้อมูลภายใน เดือนเมษายน ๒๕๕๗
๕.๖ สสอ.เวียงสระ รับเจ้าหน้าที่มา ๒ ตำแหน่ง ดังนี้
          ๑. นักการแพทย์แผนไทย
          ๒.นักทันตภิบาล
ขณะนี้ให้ฝึกปฏิบัติงานที่ รพร.เวียงสระประมาณ ๓ เดือน
๕.๗ ต้องการพัฒนางานด้านคุณภาพ ที่ รพสต.ทุกแห่ง
- ต้องการพัฒนาเครื่องพิมพ์สลากยาใช้เงินประมาณ ๑๕๐๐๐ โดยเครื่องพิมพ์สลากยาต้องสามารถติดตั้งกับโปรแกรม J HCIS  ได้
- ต้องการพัฒนาห้องยา โดยมีเครื่องวัดอุณหภูมิ และติดแอร์ ให้ รพสต.ทุกแห่ง นำไปพิจารณาและดำเนินการ                                                                
๕.๙ การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
-ขณะนี้ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำลังดำเนินการจัดสรรวัควัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลมายังทุกหน่วยบริการตามกลุ่มเป้าหมายและผลงานปีที่แล้ว โดยในปีนี้ได้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายอีก ๒ กลุ่ม คือ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า ๔ เดือน และเด็กอายุ ๖ เดือนถึง ๒ ปี จากเดิมกลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลที่มีโรคเรื้อรัง ๗ โรค และผู้สูงอายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป ซึ่งอำเภอเวียงสระ ได้โดยประมาณ ๒๗๒๐ Dose โดยกำหนดการณรงค์เริ่มตั้งแต่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (๔ เดือน) โดยเน้นหนักใน ระยะ ๒ เดือนแรก ให้ฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด และเก็บตกกลุ่มเป้าหมาย ในช่วง ๒ เดือนหลัง ๑ สิงหาคม ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
.........................................
(นางสาวพัชรี     เพ็ชรอาวุธ)
นักวิชาการสาธารณสุข
                                                                                         บันทึกการประชุม........................................
(นายแพทย์ปรีชา สุมาลัย)
ประธานเครือข่ายบริการฯ
ตรวจรายงานการประชุม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น