สถานะการเงิน


สรุปผลการวิเคราะห์ทางการเงิน ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗

-                    โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ มีทุนสำรองสุทธิ ณ ไตรมาส ๒  ประมาณ  -๑๗.๙๓  ล้าน ซึ่งเฉลี่ยแล้วยังมีทุนสำรองสุทธิไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
สภาพคล่องทางการเงิน  ( ณ ไตรมาส ๒)
-                    โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระมีสภาพคล่องทางการเงินที่ต่ำกว่าเกณฑ์ อัตราส่วนของ Quick Ratio และ Current Ratio อยู่ในระดับที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  แสดงว่าโรงพยาบาล     ไม่สามารถชำระหนี้ระยะสั้นด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนได้


๑.     การบริหารการเงินการคลัง

ตารางที่ ๑๖ วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเงินการคลังระดับหน่วยบริการ                               

ชื่อดัชนี
ปี 54
ปี 55
ปี 56
ปี 57

30 เม.ย.-57
1
ทุนสำรองสุทธิ
 -15,604,429.83
-14,311,755.05
-12,875,254.92
-17,932,915.22
2
Average net income
 -494,290.06
271,929.75
451,499.88
-610,864.40
3
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio)
0.70
0.71
0.70
0.69
4
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว  (Quick ratio)
0.58
0.51
0.58
0.63
5
อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
0.71
0.39
0.65
0.53
6
I/E  Ratio
0.61
1.03
1.29
0.95
7
ค่าแรงต่อดำเนินการ
60.48%
53.38%
53.23%
57.54%
8
อัตราการครองเตียง
75.50%
95.90%
100.90%
100.50%
9
อัตราการใช้เตียง
96.40
115.8
123.2
117.30
10
Admission Rate
5.00%
5.50
5.30
5.40
11
Refer Rate
0
0
0
0
12
อัตราตายผู้ป่วยใน:พัน
2.2
3.3
3.7
4.90
13
Length  of stay
2.9
3.00
3.00
3.10
14
ต้นทุนเฉลี่ยผู้ป่วยนอก  OPD
481.47  
470.48
484.71
518.10
15
ต้นทุนเฉลี่ยผู้ป่วย  IPD
14,067.33  
15,365.91
19,662.63
18,938.10
16
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระหนี้
368
155.65
135.09
330.19
17
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non uc และ  SSS
45
33.8
36.71
68.4


๒.  สถานะเงินบำรุง รพร.วียงสระและรพ.สต.คบสอ.เวียงสระ
ตารางที่ ๑๗ แสดงสถานะเงินบำรุง รพร.เวียงสระและรพ.สต.คบสอ.เวียงสระ
           ณ ข้อมูล ณ. ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

ลำดับที่
รพ.สต.
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
รพ.สต.ตำบลเวียงสระ
๖๒๓,๓๑๒.๓๐

รพ.สต.บ้านเหนือคลอง
๔๙๑,๖๙๑.๔๐

รพ.สต.บ้านพรุกระแชง
๒๑๕,๓๐๓.๘๖

รพ.สต.ตำบลคลองฉนวน
๙๙๑,๓๓๑.๘๔

รพ.สต.บ้านห้วยกรวด
๘๔๘,๙๙๐.๔๖

รพ.สต.ตำบลทุ่งหลวง
,๕๑๑,๒๖๐.๐๔

รพ.สต.บ้านควนร่อน
๗๔๙,๐๗๖.๗๗

รพ.สต.ตำบลเขานิพันธ์
๙๙๘,๒๙๐.๕๔

รพร.เวียงสระ
๓๐,๕๑๗,๖๔๒.๐๙

รวม
๓๖,๙๔๖,๘๙๙.๓๐


ที่มา : รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น