สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

สาเหตุการป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง
        สาเหตุการป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ๑๐ อันดับโรค จากรายงาน ๕๐๖ ปี ๒๕๕๓ ๒๕๕๗
ตารางที่   จำนวนป่วยและอัตราป่วย (ต่อแสนประชากร) ด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
ปี ๒๕๕๓ ๒๕๕๗  (ตุลาคม-เมษายน  ๒๕๕๗)

ที่
สาเหตุการป่วย
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
อุจจาระร่วง
๑,๘๗๖
๓,๑๕๕.๘
,๔๔๔
,๔๘๒.๘๕
๕๕๗
๑๗๗.๑๘
๑๗๘
๒๙๓.๘๙
ปอดบวม
๒๗๔
๔๖๐.๙๓
๒๗๗
๔๗๖.๒๘
๒๑๓
๒๙.๘๑
๙๖
๑๕๘.๕๐
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
๔๒๐
๗๐๖.๕๒
,๓๙๑
,๓๙๑.๗๒
๑๙๗๐
๒๗๓.๒๓
๓๑๔
๕๑๘.๔๓
อาหารเป็นพิษ
๘๐
๑๓๔.๕๘
๑๕.๔๗
๓.๓๐
สุกใส
๖.๗๓
๙๕
๑๖๓.๓๕
๑๓๗
๓๐.๑๙
๒๙
๔๗.๘๘
วัณโรค
๔๒
๗๐.๖๕
๑๐๕
๑๗๗.๓๑
๔๙
๖๒.๙๓
๒๘
๔๖.๒๓
คางทูม
๑๐.๐๙
๒๒
๓๗.๑๕
๒๔
๓๙.๗๔
ไข้เลือดออก
๕๐
๘๔.๑๑
๔๖๗
๔๘๙.๐๑
๗๖
๘๔.๕๔
๖.๖๐
ไข้หวัดใหญ่
๗๓
๑๒๒.๘๐
๒๔๗
๔๑๗.๑๒
๑๒
๑๙.๘๗
๑๓.๒๑
๑๐
ตาแดง
๒๘๔
๔๗๗.๗๕
๕๘๗
๙๙๑.๓๐
๑๙๕
๑๖.๕๖
๗๙
๑๓๐.๔๓

ที่มา : รายงาน ๕๐๖ รพร.เวียงสระ ปัญหาสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่ ๕ อันดับย้อนหลัง ๓ ปี
ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
อันดับ
ปัญหาเรื่อง
อันดับ
ปัญหาเรื่อง
อันดับ
ปัญหาเรื่อง
โรคเบาหวาน
โรคเบาหวาน
โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
โรคความดันโลหิตสูง
โรคความดันโลหิตสูง
โรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออก
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
วัณโรค
วัณโรค
วัณโรค
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
ปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ
ตารางที่ 2 แสดงปัญหาสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่ ๕ อันดับย้อนหลัง ๓ปีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุขของอำเภอเวียงสระ  ปี ๒๕๕๖
ปัญหาสาธารณสุขของ
อำเภอเวียงสระ
องค์ประกอบและน้ำหนัก
รวม คะแนน
อันดับ
ขนาด
()
ความ รุนแรง
()
ความ เร่งด่วน 
()
ความ สนใจ
()
ความ เป็นไปได้
(.)


โรคเบาหวาน
()
()
()
()
()
๓๔
โรคความดันโลหิตสูง
()
()
()
()
()
๓๒
ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ
()
()
()
()
()
๑๗
วัณโรค
()
()
()
()
()
๒๓
ไข้เลือดออก
()
()
()
()
()
๒๙
ตารางที่ 3 แสดงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุข

พบว่าปัญหาจากข้อมูลและสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์จัดลำดับ ความสำคัญของปัญหา ของอำเภอเวียงสระที่ต้องการดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ
โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
โรคไข้เลือดออก
วัณโรค
ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น