รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556


รายงานการประชุมเครือข่ายสุขภาพอำเภอเวียงสระ
ครั้งที่ 3/2556
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00-17.00 .
ณ ห้องประชุมราชาวดี รพร.เวียงสระ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายปรีชา  สุมาลัย
2.นางอรพิน เทอดอุดมธรรม
3.นางสาวิตรี ยอดขาว
4.นางเบญวรรณ รักษ์ยศ
5.นายพรรณรงค์ นวลสุทธิ์
6.นางพรรณี ปรีชา
7.นางอัมพร ชุมทอง
8.นายชูเกียรติ เขียวแดง
9.นายพันธศักดิ์ เพ็งเอียด
10.นางมณี นันทรัตน์กุล
11.นายณัฏฐพจน์ มาฆทาน
12.นางสุนีย์ จินา
เปิดประชุมเวลา13.00นายแพทย์ปรีชา  สุมาลัย  ประธาน
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องจากที่ประชุม กวป.
- คบสอ.เวียงสระ อยู่ในลำดับหลังๆในเรื่องการส่งรายงานการประชุม  การส่งรายงานประจำเดือน รายงานผลการคัดกรอง DM HT มะเร็งปากมดลูก แผนนิเทศรพ.สต.ยังไม่ได้ส่ง
1.2 การเสนอโครงการเพื่อเซนต์อนุมัติต้องเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดส่งผ่านที่งานสารบัญ  ก่อนส่งแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอเซนต์  เช่นเดียวกับหนังสือที่ส่งสสจ.  ถ้าเป็นหนังสือด่วนให้ลงเลขที่งานสารบัญแล้วส่งแผนกที่เกี่ยวข้องให้ถือไปส่งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้พนักงานขับรถเป็นผู้ส่ง เพื่อมิให้เกิดความล่าช้า
1.3 แผนรับนิเทศคบสอ..เวียงสระ วันที่ 20 .. 55 โซนใต้  ที่ปรึกษาทีมนิเทศ  นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐศิริพงค์  หัวหน้าทีมนิเทศ นางนันทา เสือแก้ว  เลขาฯทีม นายสิงห์ณกรณ์ ใจชื่น คณะนิเทศรวม 18 คน
1.4 ขอให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการอันเนื่องพระราชดำริขอความร่วมมือให้มีผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลคบสอ. ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตัดยอดผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25 ของเดือนและจัดส่งรายงานภายในวันที่  5 ของเดือนถัดไป ทางFTP://223.25.195.157 ที่ Folder กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขชื่อ Folder รายงานผลปีงบประมาณ 2555 รายงานประจำเดือนตุลาคม 2554 ถึงมกราคม 2555ภายใน 8กุมภาพันธ์ 2555
วาระที่ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
              รับรอง
วาระที่ 3 เรื่องติดตาม
              -
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ทบทวนและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการพระราชดำริระดับคบสอ.
          เดิมผู้รับผิดชอบ น..จันทร์จิรา  รักษาแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขสสอ.เวียงสระรับผิดชอบ  ปัจจุบันย้ายลงปฏิบัติงาน รพ.สต.
          มติที่ประชุมมอบหมายให้ นางสุนีย์ จินา พยาบาลวิชาชีพ  รพร.เวียงสระ รับผิดชอบแทน
4.2 มอบหมายงานเตรียมข้อมูลรับการนิเทศ กำหนดส่ง วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ในรูปFile ตัวหนังสือ  ไทยสารบัญ 16 แบบฟอร์ตามเอกสารแจก
การจัดทำเอกสารรูปเล่ม ตามที่ สสจ. กำหนด
1. หน้าปก
2. คำนำ
3. สารบัญ
4. ข้อมูลทั่วไป
5. ข้อมูลสถานะสุขภาพ(ย้อนหลัง3ปี)
- สถิติชีพ    สาเหตุการตาย   สาเหตุการป่วย 10 อันดับ    มอบหมายให้     สสอ. คุณรุจิเรศ   รพร.             คุณณัฏฐพจน์
- จำนวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน  วันนอน (ย้อนหลัง3ปี และถึงสิ้นม..55)  สสอ. คุณรุจิเรศ   รพร.             คุณณัฏฐพจน์
- การบริการ 21 กลุ่มโรค  สสอ. คุณรุจิเรศ   รพร. คุณณัฏฐพจน์
- โรคทางระบาดวิทยา 10 อันดับ  มอบหมายให้  งานควบคุมโรค
- การเข้าถึงงานหลักประกันสุขภาพ  มอบหมายให้    คุณเขมิกา  หยิกซ้าย  งานหลักประกัน
-  สถานะทางการเงินหน่วยบริการ  มอบหมายให้    สสอ. คุณพูนนิพัฒน์   รพร.คุณชูเกียรติ
- รายงานการเงิน PPAปี 2553-2555  มอบหมายให้    สสอ. คุณพูนนิพัฒน์   รพร.คุณชูเกียรติ
- การบริหารคลังเวชภัณฑ์  ในเรื่อง ยา  ED , NON ED  ปริมาณยา 3 ปี ลดลงหรือเพื่มขึ้น  ปริมาณยาคงคลัง  มอบหมาย  คุณสาวิตรี  ยอดขาว

6. ผลการดำเนินงานคบสอ. ปี2555
6.1 ผลการดำเนินงานตามภระกิจกระทรวงสาธาณสุข
ประเด็นหลักที่ 1 การดำเนินงานเพื่อสนองนโยบายและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
1.1   การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตเมืองและชนบท  มอบหมาย  คุณเบญวรรณ รักษ์ยศ
1.2  การสร้างสุขภาพเพื่อผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  (สุขภาพดีวิถีไทย)  มอบหมายให้       คุณกมลวรรณ    รพร. คุณสุนีย์ 
1.3  การจัดการด้านการแพทย์ PHER  มอบหมายให้  คุณอรพิน
ภารกิจที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการสาธรณสุขในส่วนภูมิภาค
ประเด็นหลักที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ 3 หัวข้อ
2.1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้งระบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิ  ตติยภูมิ
          - แผนพัฒนาตามService Plan  สสจ. 5 ปี  ด้านครุภัณฑ์  บุคลากร  มอบหมาย  รพร.    คุณชูเกียรติ
          - คณะกรรมการ คบสอ.  มอบหมายให้  คุณพูนนิพัฒน์  
          -  คุณภาพการบริการ  มอบหมายให้  คุณอรพิน
          -  การบริหารเวชภัณฑ์     มอบหมายให้  คุณสาวิตรี
2.2  การพัฒนาระบบส่งต่อ     มอบหมายให้ ER คุณพรพิศ
2.3 ประสิทธิภาพการบรการด้านการ รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู
     มอบหมายให้  รพร.  ผอก. รพร. สสอ.  คุณเบญวรรณ รักษ์ยศ
ประเด็นหลักที่ 3 การส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรค  ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3.1  การจัดทำแผนบูรณาการงานส่งเสริมป้องกันเชิงรุก  มอบหมายให้   คุณสุนีย์  คุณเบญวรรณ
3.2  การป้องกัน ควบคุมโรค  มอบหมายให้   คุณสายวรุณ  งานควบคุมโรค
3.3  การดูแลสุขภาพจิต    มอบหมายให้    คุณพรทิพย์
3.4  การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก  มอบหมายให้   คุณอรพิน คุณพูนนิพัฒน์  
      การดูแลผู้สูงอายุ    มอบหมายให้   คุณณัฐิกา  คุณสุนีย์
3.5  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ    มอบหมายให้   คุณพูนนิพัฒน์   คุณนพพร
3.6  การส่งเสริมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  มอบหมายให้  คุณณัฐิกา  คุณสิริมา
ประเด็นหลักที่ 4 การบริหารจัดการระบบสุขภาพ
4.1     การบริหารการเงินการคลัง    มอบหมายให้  คุณชูเกียรติ
4.2     การบริหารจัดการบุคลากร    มอบหมายให้  คุณชูเกียรติ
4.3  การควบคุมภายใน    มอบหมายให้   คุณชูเกียรติ
4.4  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  มอบหมายให้   คุณหมอสุชิมา  คุณอรพิน
6.2ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน
1.  แพทย์แผนไทยสู่ความเป็นเลิศ 6 ด้าน   มอบหมายให้   คุณณัฐิกา  คุณสิริมา
2.  โรคไม่ติดติอเรื้อรัง 3 ภารกิจ   มอบหมายให้   คุณสุนีย์
3.  ยกระดับรพ.สต.  สู่มาตรฐาน PCA แผนไทย  Lap กลุ่ม 19 แห่ง  มอบหมายให้   คุณเบญวรรณ
4.  พัฒนาคุณภาพบริการ  มอบหมายให้  คุณอรพิน
5.  ห้องปฏิบัติการสุขภาพ  มอบหมายให้  คุณมรกต
6.  สุขาน่าใช้ให้มาตรฐาน HAS พัฒนาเหนือ HAS พัฒนาเหนือ HAS และขยายสู่ภาคเอกชนและองค์กรอื่น  มอบหมายให้  คุณพูนนิพัฒน์   คุณสายวรุณ
7.  ผลงานเด่น
          -  ผลงานเด่น ปี 2555
          -  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ เป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
          -  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ    เป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ผ่านการประเมิน Reaccredit  HA  HPH 
          - ชมรมผู้สูงอายุสาธารณสุขเทศบาลตำบลเวียงสระได้รับเลือกชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ
8.  ปัญหา  อุปสรรค ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน
8.1  ด้านบริหาร  มอบหมายให้ คุณชูเกียรติ
8.2  ด้านบริการ
          มีระบบการส่งต่อ
8.3     ด้านวิชาการ
-
8.4  ด้านอื่นๆ
       กำหนดการนิเทศ คณะกรรมการบริหารคบสอ หัวหน้างาน  หัวหน้าฝายฯ  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  วันที่   20  กุมภาพันธ์ 2555 (กำหนดการตามเอกสารแนบ)
      นัดประชุม  ติดตามงาน  วันศุกร์ที่  17ก.พ.2555 เวลา 13.00น. ณ ห้องราชาวดี

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.


                                                                   ลงชื่อ……………………………….บันทึกการประชุม
                                                                             (นางสุนีย์  จินา )
                                                                        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


                                                                   ลงชื่อ…………….……………………ผู้ตรวจสอบ.
                                                                             (นายปรีชา  สุมาลัย) 
                                                                             ประธานคบสอ.เวียงสระ
 
  

         


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น