บันทึกการประชุมครั้งที่ 4 /2556


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเวียงสระ
ครั้งที่  ๔/๒๕๕6     วันที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕
ณ  ห้องประชุมราชาวดี     โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.          นายปรีชา  สุมาลัย
๒.         นายเชิด  ทองสุข
๓.         นางรัชนี  นวลแก้ว
๔.         นางอัมพร  ชุมทอง
๕.         นางสาวสุนิษา  มงกุฎแก้ว
๖.          นางอรวรรณ  เกียรติกุลพงศ์
๗.         นายนพพร  จิ๋วประดิษฐกุล
๘.         นางภัทรานิษฐ์  อุปลา
๙.          นายสาธร  นวลแก้ว
๑๐.        นางอรพิน  เทอดอุดมธรรม
๑๑.       นางสุนีย์  จินา
๑๒.      นายพรรณรงค์  นวลสุทธิ์
๑๓.       นายณัฏฐพจน์  มาฆทาน
๑๔.       นายธรรมนูญ  บุญเกื้อ
๑๕.       นางสาวเบญจวรรณ  ไม้แก้ว
๑๖.         นางสาวสุนิษา  มงกุฎแก้ว

เปิดประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  โดย  นายแพทย์ปรีชา   สุมาลัย   ประธานคณะกรรมการฯ
วาระที่  ๑              เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                ๑.๑  แนะนำท่านสาธารณสุขอำเภอคนใหม่
                                ประธานคณะกรรมการฯ  กล่าวแนะนำและกล่าวต้อนรับท่านสาธารณสุขอำเภอคนใหม่  นายเชิด  ทองสุข 
                ๑.๒  เรื่องจากที่ประชุม  กวป.  ประจำเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๕๕
                                นายเชิด  ทองสุข  สาธารณสุขอำเภอ  แจ้งรายงานการจากการประชุม กวป. 
                                -  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผู้ว่าคนใหม่  ชื่อ  นายเชิดศักดิ์  ชูศรี
                                -  มีการนำเสนอผลงานด้านสาธารณสุข  ดังนี้
                                ๑.  นำเสนอผลงานจาก  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี    เรื่อง  มาตรฐานโรงงานผลิตอาหาร  GMP
                                ๒.  นำเสนอผลงานจาก  คบสอ.บ้านตาขุน  เรื่อง  กายภาพบำบัดในชุมชน  โดย  อสม.  ร่วมมือกับ  รพ.สต.  มีการดำเนินงานค้นหาผู้พิการในชุมชนพื้นที่รับผิดชอบ 
                                ๓.  นำเสนอผลงานจาก  คบสอ.บ้านนาเดิม  เรื่อง  โครงการเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออกในโรงเรียน    ได้รับรางวัล  ที่ ๑  ระดับเขต
ข้อเสนอแนะ   คบสอ.เวียงสระ  ต้องพัฒนางานด้านสาธารณสุข  เพื่อให้สามารถนำไปเสนอในเวทีระดับจังหวัดได้
                                -  การชี้แจ้ง  เรื่อง  ยาแก้ไอ  ซูโดอีฟีดีน  หากพบว่าใครมีไว้ในครอบครอง  เกิน  ๑๐๐  เม็ด  ต้องระวางโทษทั้งจำทั้งปรับ
                                -  เรื่องการจ่ายเงินค่าป่วยการให้กับ  อสม.  เนื่องจากมีข้อร้องเรียน  จำนวน ๒  เรื่อง  ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวน  โดยมีประเด็น  คือ
                                ๑.  มีการจ่ายเงินค่าป่วยการให้กับ  อสม.ที่เสียชีวิต
                                ๒.  ไม่มีการจ่ายค่าป่วยการ  จ่ายช้า  จ่ายไม่ครบ
                                จังหวัดจึงกำหนดเป็นนโยบายเรื่องการจ่ายเงินค่าป่วยการให้กับ อสม.
                                ๑.  ต้องมีการจ่ายค่าป่วยการให้กับ อสม. ทุกเดือน  โดยให้ใช้เงินบำรุงของ รพ.สต/รพ.แม่ข่าย  จ่ายไปก่อน   หากไม่มี ให้ทำยืมไปที่  สสจ.  ตอนนี้จังหวัดได้จ่ายเงินรอบเดือน  กุมภาพันธ์ มิถุนายน  ๒๕๕๕  มาให้แล้ว  ให้เบิกจ่ายได้
                                ๒.  เจ้าหน้าที่ต้องเป็นคนจ่ายเงิน
                                ๓.  ต้องจ่ายเงินเต็มจำนวน
                                ๔.  ห้ามผู้โยงกับปัญหาอื่นๆ           
                                ๕.  หากมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น  ถือว่า  บกพร่องต่อหน้าที่
                                -  เรื่องด่วนจากที่ประชุม  การดำเนินงานผู้สูงอายุ และ กลุ่มผู้พิการ  ตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  โดยเร่งรัดให้ดำเนินการดังนี้
                                กลุ่มผู้สูงอายุ
                                ๑.ในสถานพยาบาล
                                ๑.๑  ปรับปรุงโครงสร้าง  ทางลาด ราวจับ ป้ายประชาสัมพันธ์  ห้องน้ำ  เป็นต้น 
                                ๑.๒  บริการ ๗๐ ปีไม่มีคิว  ตั้งแต่วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๕๕
                                ๑.๓  มีหน่วยบริการพิเศษผู้สูงอายุในโรงพยาบาล  บริการช่วยเหลือทุกอย่างระหว่างมารับบริการในโรงพยาบาล
                                ๒.ในชุมชน 
                                ๒.๑  คัดกรองสุขภาพกาย และ สุขภาพจิต
                                ๒.๒แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลเครือข่ายแก่ผู้สูงอายุ
                                ๒.๓ให้บริการการดูแล สุขภาพกาย สู่ สุขภาพจิต แก่ผู้สูงอายุที่บ้าน
                                ๒.๔ประชาสัมพันธ์   บริการ 1669  นำส่งโรงพยาบาล
                                กลุ่มผู้พิการ
                                ๑.ในสถานพยาบาล
                                ๑.๑ปรับปรุงโครงสร้าง  ทางลาด ราวจับ ป้ายประชาสัมพันธ์  ห้องน้ำ  เป็นต้น     
                                ๑.๒จัดให้มีช่องทางด่วนแก่ผู้พิการ  ตั้งแต่วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๕๕
                                ๒.ในชุมชน 
                                ๒.๑ค้นหา คัดกรอง วินิจฉัย ออกเอกสารรับรองความพิการ  เพื่อให้ผู้พิการได้รับการจดทะเบียนคนพิการ  ในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่ง ร้อยละ ๑๐๐  โดยดำเนินการตั้งแต่  ๑ เมษายน  ๒๕๕๕ 
                                ๒.๒บริการใกล้บ้านใกล้ใจ  แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลของเครือข่าย
                                ๒.๓จัดบริการเยี่ยมบ้านให้คำแนะนำ
                                ๒.๔ประชาสัมพันธ์   บริการ 1669  นำส่งโรงพยาบาล
ทั้งนี้  ให้งานผู้ป่วยนอกรับไปดำเนินการในการวางแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
                                -  เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีปัญหาเรื่องการจราจรเป็นอันดับต้นๆของประเทศ  จึงขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป
                                -  สปสช. เขต  มีการจัดทำ  รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงด้านการเงินของโรงพยาบาล  พบว่า  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ  มีความเสี่ยงเป็นอันดับที่ ๓  และ มีรายงานความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพ  ร้อยละ  ๙๙.๔๒  และมอบหมายให้งานหลักประกันจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ รพ.สต. ติดตามให้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ให้กับประชาชน
                ๑.๓  เรื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงสระ
                                -  นายอำเภอ  มีนโยบายเข้าตรวจเยี่ยมโรงงานต่างๆในอำเภอ  โดยขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้  โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข  เพื่อรับฟังปัญหาและความเสี่ยงต่างๆ
                ๑.๔  รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิตามเกณฑ์มาตรฐาน  PCA
                                -  สรุปผลการประเมิน  รอบที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง มกราคม ๒๕๕๕) ตามเอกสารแนบ   และมีข้อประเมินที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา  เพื่อรายงานในรอบการประเมินหน้า  คือ 
ข้อที่  ๑๐  มีการบันทึกการประชุมกรรมการ CUP Broad   ซึ่งรายการงานดังกล่าวยังไม่ครบถ้วน  ขาดคณะกรรมการ NCD   ที่ประชุมมีมติ  เสนอให้  ทนทวนคณะกรรมการ NCD  ใหม่  คุณ อรพิน  เทิดอุดมธรรม  รับไปดำเนินการ  และที่ประชุมยังเสนอให้หาแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ  เช่น  เรื่องการดำเนินงานคลินิกโรคเรื้อรัง  DM HT ที่ต้องการมีการส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการต่อที่  รพ.สต.  สัดส่วนไม่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายการประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ  ปัญหาเรื่องการตอบกลับในส่งตัว         
                ๑.๕  สรุปสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา   ตามเอกสารแนบ  ข้อเสนอแนะ  ควรมีข้อมูลนำเสนอเป็นรายตำบล  และส่งต่อให้กับพื้นที่ทราบ  ปัญหาของโรควัณโรค  จำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  เพราะสถาณการณ์ในปัจจุบัน  มีแนวโน้มการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้น  ทั้งคนไทย และ ต่างด้าว  กลุ่มอายุต่างๆ  แต่การดำเนินการ  DOT  ก้อยังมีปัญหาในระบบ  ทั้งเรื่องของยา  บุคลากร  และการส่งต่อ   มอบหมายให้ ทีม SRRT  รับไปดำเนินการจัดประชุม  และวางแนวทางแก้ไขปัญหา
วาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
--
วาระที่  ๓  เรื่องติดตาม
๓.๑  การเบิกจ่ายงบลงทุน
                อนุมัติแล้ว
ประธาน ฯ  แจ้งที่ประชุมทราบและขออนุมัติ  เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๕  จะจัดจ้างลูกจ้างชั่วครา  ตำแหน่ง  นายช่างโยธา  โดยใช้เงิน CUP 
๓.๒  การพัฒนา ศสม.  อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานที่
ผู้อำนวยการ  ได้นำเสนอให้ประธานและที่ประชุมกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลทราบ  ประธานมูลนิธิรับทราบและเสนอให้ใช้สถานที่ของเทศบาลตำบลเวียงสระ  งบปรับปรุงสถานที่ใช้ของรพ.
คุณสุนีย์   เสนอบ้านเช่า  ริมถนนบ้านส้อง-พระแสง  เป็นอาคารหนึ่งห้องสองชั้น  ค่าเช่าเดือนล่ะ  ๑๕,๐๐๐  บาท  และ  อาคารพานิชย์  ริมถนนบ้านส้อง-พระแสง หน้าตลาดแม่โสภา  ราคาขาย ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  และอาคารพานิชย์  ในตลาดเปิดท้าย สามห้องสองชั้น ราคาขาย ๖.๕ ล้านบาท
-  สาธารณสุขอำเภอเวียงสระ  เสนอ ให้ใช้อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
บุคลากร
-  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  ได้ทำหนังสือบันทึกข้อความที่ สฎ ๐๐๒๗.๓๐๔/๕๕  ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕  เรื่องการเตรียมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน ศสม. ตามกรอบอัตรากำลัง  ดังนี้
๑.พยาบาลวิชาชีพ / พยาบาลเวชปฏิบัติ                         ๑  ตำแหน่ง
๒.จนท.วิทยศาสตร์การแพทย์                                          ๑  ตำแหน่ง
๓.นวก. / จพ.สาธารณสุขชุมชน                                     ๑  ตำแหน่ง
๔.นักจัดการข้อมูล / จนท.ธุรการ                                    ๑  ตำแหน่ง
๕.ทันตาภิบาล                                                                     ๑  ตำแหน่ง
มติที่ประชุม  เสนอให้ประกาศรับสมัครภายใน    ตั้งแต่วันที่วันที่  ๔-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
๑.พยาบาลวิชาชีพ / พยาบาลเวชปฏิบัติ                         ๑  ตำแหน่ง
๒.นวก. / จพ.สาธารณสุขชุมชน                                    ๑  ตำแหน่ง
๓.ทันตาภิบาล                                                                     ๑  ตำแหน่ง
๔.นักจัดการข้อมูล / จนท.ธุรการ                                    ๑  ตำแหน่ง
๓.๓  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ / โครงการตามพระราชดำริ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน  รพร.เวียงสระ  สุนีย์  รับผิดชอบ ติดตามรายงาน  สสอ.เวียงสระ  รอทบทวนผู้รับผิดชอบ คบ.สอ.เวียงสระ  ที่ผ่านมายังไม่มีผลงานรายงานไปจังหวัด
วาระที่  ๔  เรื่องพิจารณา
๔.๑  งบ สปสช.  แผนคัดกรองสุขภาพสิทธิ์ข้าราชการ ประกันสังคม
คบ.สอ.เวียงสระ  ติดตามแผนของ สสอ.เวียงสระ  ให้ทำแผนส่ง สสจ.สุราษฎรานี ในวันที่  ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕  กลุ่มเป้าหมาย  ๒๐๐  คน  งบประมาณ ๑๘,๐๐๐  บาท  สาธารณสุขอเภอ  รับเป็นผู้
ประสานงาน  กับ รพ.สต.  ให้จัดทำแผนและโครงการต่อ
๔.๒  โครงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่  สสอ.  รพ.สต.  และ  เจ้าหน้าที่จากที่ว่าการอำเภอเวียงสระ  กลุ่มเป้าหมาย  สสอ. รพ.สต.  จำนวน  ๔๒ คน และเจ้าหน้าที่จากที่ว่าการอำเภอเวียงสระ  ให้ รพ.ทำหนังสือเพื่อขอจำนวนและรายชื่อ
๔.๓  การดำเนินงาน งบ PPA
ตามแผนงบประมาณ  PPA  ยังมีบางโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  สาธารณสุขอำเภอ เสนอ ให้มีการเร่งรัด  โดยเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ดังนี้
๑.  นางอรพิน  เทอดอุดมธรรม
๒.  นายพรรณรงค์  นวลสุทธิ์
๓.  นางสุนีย์  จินา
๔.  นางเบ็ญจวรรณ  รักษ์ยศ
 ๔.๔  การพัฒนางานแพทย์แผนไทยในอำเภอเวียงสระ
สาธารณสุขอำเภอ  แจ้งว่า  ขณะนี้  รพ.สต.  มีนักการแพทย์  จบใหม่  ๓ คน  เสนอให้ตำแหน่งอยู่ที่ รพ.  และ  ให้ปฏิบัติงานจริงที่ รพ.สต. แล้วจัดส่งข้อมูล  รายงานมาที่ รพ.  เพื่อจะได้ค่าตอบแทน ๒ เท่า แล้วให้โอนเงินกลับไป รพ.สต. และ สสอ.  กำลังดำเนินการจัดทำข้อมูลรายชื่อ แพทย์แผนไทยในชุมชน

๔.๕  การพัฒนาระบบสื่อสาร 
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการห้องปฏิบัติการสุขภาพ  ระดับอำเภอ  และ  ให้นัดประชุมคณะกรรมการเร่งดำเนินการด้านข้อมูลและการใช้ระบบ  Skype 
๔.๖  การแต่งตั้ง  สหวิชาชีพ  สนับสนุน  รพ.สต. 
ให้มีการทบทวนคำสั่งแต่งตั้งทีมสหวิชาชีพสนับสนุน รพ.สต. แทนเจ้าหน้าที่เก่าที่ย้ายไป  ประกอบด้วย  แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ  โดย  มอบหมายให้  คุณอรพิน  ดำเนินการ
วาระที่  ๕  เรื่องอื่นๆ
๕.๑  การดำเนินงานชมรม  จริยธรรม  เชิญชวน เจ้าหน้าที่จาก สสอ. และ รพ.สต. เข้าร่วมกิจกรรมด้วย  โดย  มีกิจกรรมดังนี้  มีการจัดอบรม  จริยธรรม  ระหว่างวันที่  ๑๗-๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕  แบ่งเป็น ๒ รุ่น
จัดทำการ์ดอวยพรวันเกิดทุกเดือน  ทำบุญตักบาตร ๒ เดือน/ครั้ง
๕.๒  PHER  การตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
-  มีคณะกรรมการระดับอำเภอ
-  ขาดแผนการดำเนินงาน
๕.๓  สสอ.ขอข้อมูลค่ายาเสพติด  มอบหมาย  คุณอรพิน  ติดตาม
๕.๔  ตามหนังสือที่  สฎ ๐๐๒๗.๐๐๑.๐๒/ว.๕๖๑  ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๕
สสจ.สุราษฎร์ธานี  จัดสรรนักเรียนทุนให้หน่วยงานตาม GIS ขอแจ้งให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะจ้างเจ้าหน้าที่สายวิชาการ  ส่งหนังสือ  แสดงความจำนงข้อจ้างลูกจ้างชั่วคราว  พร้อมรายงาน  การประชุม  คบสอ.  ระบุจำนวน  สถานที่ปฏิบัติงานให้ชัดเจน  ส่ง  สสจ.ภายในวันที่  ๑๐  พ.ค.  ๒๕๕๕
มติที่ประชุม    มีความประสงค์ขอจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ๒ ตำแหน่ง  ประจำที่  ศสม.เวียงสระ ๑ ตำแหน่ง  รพ.สต.เข้านิพันธ์ ๑ ตำแหน่ง
ปิดประชุม  ๑๗.๐๐ น.

นางสุนีย์  จินา   ผู้บันทึกการประชุม
นายปรีชา สุมาลัย  ผู้ตรวจสอบ
                                                               


 
               

               

                      
               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น