รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 /2557


รายงานการประชุมเครือข่ายสุขภาพอำเภอเวียงสระ
ครั้งที่ 2/2557
วันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เวลา 13.00-16.30 .
ณ ห้องประชุมราชาวดี รพร.เวียงสระ
- - - -- - - - - - - - - - - -

เปิดประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ นายแพทย์ปรีชา  สุมาลัย  เป็นประธาน
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ นิเทศติดตามงานป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับอำเภอ
- ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย สสจ.สุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนการดำเนินงานเอดส์ระดับอำเภอทั้งในเชิงป้องกันและรักษาเยียวยามาอย่างต่อเนื่อง ได้กำหนดแผนนิเทศติดตามงานป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับอำเภอเพื่อพัฒนางานระหว่างวันที่ ๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่ง        รพร.เวียงสระ ได้รับการนิเทศติดตาม ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีนายคมสัน หนูนิเทศ นายวิสูตร จอมสวัสดิ์ น.ส.ตอฮีเราะห์  สาเมาะ นายวีรพงศ์  ฮาษามูล เป็นคณะนิเทศ
๑.๒ การประกวด อสม.ดีเด่น ได้มีการดำเนินการจัดเป็นประจำทุกปี ในวันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีทั้งหมด ๑๐ สาขา จัดวันละ ๕ สาขา สาขาละ ๒ คน ซึ่งจาการได้ลงพื้นที่ประเมินที่ผ่านมา  อำเภอเวียงสระ ได้ผ่านการคัดเลือก ๓ คน ๓ สาขา ดังนี้ ๑.การป้องกันเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อ ๒.ศสมช.หลักประกันสุขภาพ ๓.การจัดการสุขภาพชุมชน ซึ่งได้แก่ รพสต.เขานิพันธ์
๑.๓ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ของอำเภอเวียงสระดังนี้
- คุณรัชนี นวลแก้ว (รพสต.ทุ่งหลวง) และคุณสาธร นวลแก้ว (รพสต.เขานิพันธ์) ได้ลาออก
- คุณอ้อยทิพย์ ทองขาว (รพสต.บ้านเหนือคลอง) ไปรับตำแหน่งใหม่ที่ รพสต.บ้านกงตาก   อ.กาญจนดิษฐ์
- คุณสุพัตตรา ปวงราบ (รพสต.เขานิพันธ์) ได้ย้ายไปอยู่ รพสต.พ่วงพรหมคร อ.เคียนซา
- คุณจิราภรณ์ พัฒนเจริญ (รพสต.บ้านพรุกระแชง) ย้ายสถานที่ทำงานไป รพสต.ทุ่งหลวง
- คุณพันธศักดิ์ เพ็งเอียด(รพสต.เวียงสระ) ย้ายสถานที่ทำงานไป รพสต.บ้านเหนือคลอง
๑.๔ โรคไข้เลือดออก จากการดำเนินงานโรคไข้เลือดออก ทาง สสจ.สุราษฎร์ธานี ได้มีแผนดำเนินงาน โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย โดยมีการลงตรวจโรงเรียนในแต่ละอำเภอ โดยมีเงื่อนไข ถ้าโรงเรียนในอำเภอใดไม่พบลูกน้ำยุงลายจะให้รางวัลกับโรงเรียนนั้น เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐๐ บาท และถ้าโรงเรียนแรกไม่พบ ก็จะไปประเมินโรงเรียนที่ ๒ ต่อ  แต่หากพบลูกน้ำในโรงเรียนของอำเภอใด ก็จะยุติการลงประเมินทันที ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ปรากฏว่าอำเภอเวียงสระได้รับการประเมินแล้ว และพบลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนเวียงสระ เป็นโรงเรียนแรก จึงได้ยุติการประเมินต่อ
จากการประเมินผลที่ผ่านมา ยังไม่เป็นที่พอใจนัก จึงได้มีแนวทางใหม่ โดยให้แต่ละอำเภอส่งรายชื่อแต่ละโรงเรียนที่มั่นใจว่าสามารถผ่านการประเมินครั้งนี้ได้ ซึ่ง อ.เวียงสระส่งรายชื่อไป ๑๖ โรงเรียน และจะมีการลงตรวจประเมินใหม่อีกรอบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
          - มติที่ประชุมรับทราบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามการประชุม
๓.๑ การลงทะเบียนสิทธิบัตรประกันสุขภาพ มีการดำเนินงานตามนโยบาย ฝากครรภ์ทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ ได้มีการดำเนินการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว หาก รพสต.ที่ใดมีปัญหาสามารถปรึกษางานหลักประกันสุขภาพของ รพร.เวียงสระ ได้
๓.๒ การจัดระบบ IC เครือข่าย
- ทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานการสร้างเตาเผาขยะตามแบบของอำเภอเคียนซา ที่ราคา ๕๐, ๐๐๐ บาท จะสามารถสร้างเตาเผาที่ถูกหลักสุขาภิบาลได้จริงหรือไม่ หรืออาจใช้วิธีการขนส่งขยะมาเผาที่ รพร.เวียงสระ แทน โดยให้คุณชูเกียรติ เขียวแดง เป็นผู้ดำเนินการประสานงานกับอำเภอเคียนซา ในการสร้างเตาเผาที่ถูกหลักสุขาภิบาล
วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการ อำเภอเวียงสระ ประจำปี ๒๕๕๗
          - จาการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ จะมีการรวบรวมแผนยุทธศาสตร์ที่          รพร.เวียงสระ ในวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และนำแผนยุทธศาสตร์มาดำเนินการต่อ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกัน
          ๔.๒ ศูนย์เยี่ยมบ้าน
          - มีการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนางานโดยเจ้าหน้าที่ และ อสม. ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแล้ว
๔.๓ แผนดำเนินงานเอดส์  จะดำเนินการจัดงานในวันเอดส์โลก ซึ่งตรงกับวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยช่วงเช้าจะจัดกิจกรรมบนเวทีใหญ่ และจัดบู๊ทกิจกรรม ให้คนที่มาร่วมงานได้ชม  ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสระ ช่วงบ่ายจะมีการรณรงค์ในแต่ละพื้นที่ ในโรงเรียนของแต่ละหน่วยบริการ โดยใช้งบกองทุนของเทศบาลเวียงสระ
๔.๔ การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ( DHS)
- จากการดำเนินงานในศูนย์เยี่ยมบ้านที่ผ่านมา จึงขอเปลี่ยนมาดำเนินงานในกลุ่มผู้สูงอายุ
๔.๕การพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (On Top) สปสช. ได้มีการจ่ายเงินการดำเนินงานตามคะแนน โดยมีการตั้งคะแนนไว้ที่ ๑, ๐๐๐ คะแนน
วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ คัดเลือกผู้สูงอายุสุขภาพดี ( ๘๐ ยังแจ๋ว ) ระดับโซน ตามที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประกวดผู้สูงอายุ ดังนี้
- ประกวดผู้สูงอายุ ๘๐ ปีต้นแบบ คัดเลือกจังหวัดละ ๑ คน
- ประกวดผู้ดูแลผู้สูงอายุดีเด่น จังหวัดละ ๑ คน 
- ประกวดอำเภอสุขภาพดี ๘๐ ปี ยังแจ๋ว เลือก ๑ อำเภอ ประเมินเข้าระดับเขต โดยเลือก ชมรมสาธารณสุขตำบลเวียงสระ
-ประกวดตำบล ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยเลือก ตำบลเขานิพันธ์
ซึ่งในระดับโซนจะมาคัดเลือกในวันที่ ๑๒ พ.ย. ๕๖  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ รพร.เวียงสระ
๕.๒ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
- ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลไปแล้วประมาณ  ๙๐%  (๒,๑๕๙ Dose)  ซึ่งได้รับการจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลทั้งหมด ๒,๔๐๐ Dose ยังคงเหลือวัคซีน ๑๙๗ Dose เกิดการสูญเสียอีก ๔๔ Dose และทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดสรรวัคซีนสำหรับเจ้าหน้าที่เพิ่มอีก ๑๙๖ ดังนั้นวัคซีนยังคงเหลือทั้งหมด ๓๘๓ Dose ทั้งนี้ทางงานสุขาภิบาลและควบคุมโรคติดต่อได้ทำหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้าฝ่าย/งาน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่ต้องการรับบริการวัคซีนสามารถมาฉีดวัคซีนได้ทุกวัน ที่งานสุขาภิบาลและควบคุมโรคติดต่อ รพร.เวียงสระ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ
๕.๓ กองทุนทันตกรรม
- มีโครงการออกหน่วยระดับประถมศึกษา
- งบกองทุนจัดสรรฟลูออไรด์วานิส
๕.๔ แนวทางการดำเนินงาน อสม. โดยยืนยันข้อมูล อสม. ทั้งหมด ใน www.Thai.phc.net ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามแบบฟอร์ม ไปที่ สสอ.เวียงสระ โดยข้อมูลทั้งหมดจะมีผลต่อการจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม.
๕.๕ การตรวจสุขภาพผู้ป่วย DM และ HT .ให้ส่งรายชื่อผู้ป่วย HT ภายในเดือน ต.ค. - ธ.ค. ๕๖ และส่ง DM ภายในเดือน ม.ค. - มี.ค. โดยจะตรวจจอประสาทตาในวันที่ ๖ - ๙ ม.ค. ๕๗
ประธานปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.


.........................................
(นางโศภิษฏ์      อมรรัตน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
                                                                                         บันทึกการประชุม


........................................
(นายแพทย์ปรีชา สุมาลัย)
ประธานเครือข่ายบริการฯ
ตรวจรายงานการประชุม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น