รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557

รายงานการประชุมเครือข่ายสุขภาพอำเภอเวียงสระ
ครั้งที่ 1/2557
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖  เวลา 10.00-15.00 .
ณ ห้องประชุมราชาวดี รพร.เวียงสระ
- - - -- - - - - - - - - - - -

เปิดประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น โดย นายเชิด ทองสุข เป็นประธาน

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

          ๑.๑ สรุปผลคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับอำเภอ

          - จัดให้มีป้ายชื่อ
          - มีคณะกรรมการระดับอำเภอ
          - เป้าหมายรณรงค์ ๒ ครั้ง/ปี คือ วันเอดส์โลก และวันวาเลนไทน์
          - มีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ โดยของบประมาณจากท้องถิ่น
          ๑.๒ สรุปคณะกรรมการจริยธรรมระดับอำเภอ
          - จัดให้มีโครงการทำบุญตักบาตรทุก ๒ เดือน ซึ่งได้ทำไปแล้ว ๔ ครั้ง โดยประมาณ ๘๐%
          - มีการค้นหาบุคคลต้นแบบ ซึ่งตั้งเกณฑ์การแบ่งไว้ ๒ ส่วน
                   ๑. ผู้ปฏิบัติงานในส่วนของ รพร.เวียงสระ รพสต. ทุกแห่ง และ สสอ.เวียงสระ
                   ๒. ผู้บริหาร หัวหน้างาน/ฝ่าย ผอ.รพสต.ทุกแห่ง และผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ (ในที่นี้ไม่รวม ผอ.รพร.เวียงสระ และ ท่านสาธารณสุขอำเภอ )
          - โครงการจริยธรรมปี ๒๕๕๗ ซึ่งได้มีการทำแผนเข้าไปในโครงการ พร้อมทั้งมีการจัดการประชาสัมพันธ์โดยมีการจัดอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพเรื่องจริยธรรม
          ๑.๓ การประกวด รพสต.ดีเด่น
          - ได้แก่ รพสต.ทุ่งหลวง
          ๑.๔ งานแพทย์แผนไทย
          - อำเภอเวียงสระ ผ่านมาตรฐาน รพสต.ทุกแห่ง
          - รพร.เวียงสระ ได้รับรางวัล การบริการแพทย์แผนไทยดีเยี่ยมระดับประเทศ
          ๑.๕ กฐินจังหวัด
          - กำหนดการจัดงานขึ้นในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดเวียงสระ
          ๑.๖ กีฬาโชนใต้
          - กำหนดการจัดงานขึ้นในวันที่ ๒๑ ตุลาคม  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งทาง
อำเภอเวียงสระได้รับงานใน ๒ เรื่อง คือ ด้านกองเชียร์ (สสอ.เวียงสระ เป็นผู้รับผิดชอบ) และด้านเหรียญรางวัล (รพร.เวียงสระ เป็นผู้รับผิดชอบ)
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
-          ไม่มี
วาระที่ ๓ เรื่องติดตามการประชุม
-          ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
          ๔.๑ เรื่อง On Top
          - ทุก รพสต. ต้องได้รับเงิน On Top
          - รพร.เวียงสระ ต้องมีการจัดการให้ทราบถึงสัดส่วนของประชาการอำเภอเวียงสระในแต่ละพื้นที่ โดยแจ้ง IT และ เวชสถิติ ให้ทราบเพื่อดำเนินการ
          ๔.๒ การสนับสนุนทีมสหวิชาชีพ
          - มีการแต่งตั้ง ๒ คน คือ คุณพรรณี ปรีชา (ดูแลในส่วนของ สสอ.เวียงสระ) และคุณ อรพินเทิดอุดมธรรม (ดูแลในส่วน รพร.เวียงสระ)
          ๔.๓ การลงทะเบียนสิทธิบัตรประกันสุขภาพ
          - มีการลงทะเบียนใหม่ทุกหน่วยบริการ
          ๔.๔ เรื่องจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการ อำเภอเวียงสระ ประจำปี ๒๕๕๗
          - จัดให้มีการทำแผนนอกพื้นที่
วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
          ๕.๑ การเปิดให้บริการ ศสม.บ้านส้อง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
          - บริการงานส่งเสริมสุขภาพ ANC,EPI, FP, ตรวจหลังคลอด
          - พื้นที่ ม.๑ ม.๘ ต.เวียงสระ และ ม.๔ ต.บ้านส้อง
          ๕.๒ รายงานการเยี่ยมบ้าน ส่งข้อมูลทาง FTP ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
          ๕.๓ MCH Bord  ประชุม ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
          ๕.๔ ติดตามเรื่องงบตามเกณฑ์คุณภาพ มีการดำเนินการตามนโยบาย ฝากครรภ์ฟรี ครั้งแรกก่อน ๑๒ สัปดาห์
          ๕.๕ การจัดระบบ IC  เรื่องขยะ ต้องเกิดการพัฒนางานด้านคุณภาพ.........................................
(นางโศภิษฏ์         อมรรัตน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
                                                                                                                                                                         บันทึกการประชุม


........................................
(นายเชิด                ทองสุข)
รองประธานเครือข่ายบริการฯ
ตรวจรายงานการประชุม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น